De stichting ‘Boedels Baden en Stout, Vianen en afdeling Legaten’ (verder: ‘De Boedels’) is op 22 december 1998 opgericht. In de statuten wordt de volgende doelstelling genoemd; 

‘…De stichting heeft ten doel om de doelvermogens (…) te beheren en de revenuen daarvan aan te wenden ten behoeve van de (katholieke en niet katholieke) sociaal zwakkeren in de samenleving, en aan een aantal doelen in de sociale sfeer, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords’

De bron van ‘De Boedels’ ligt o.m. bij het legaat van Dirck van Baden die in 1599 een aanzienlijk vermogen naliet, waaronder enkele ‘cameren’ (de 3 woninkjes aan de Herenstraat); zie 'Dirck van Baden'.

Citaat uit het testament: In 1599 den 17 april maken 3 nieuwe  cameren staende agter hun erv tegenover het  weeshuis, om er in te doen wonen 6 arme  oude frouwen, welke ‘met geen nieuwe of  quade en geloven besmet zijn. De testateurd verzoeken aan die vrouwen in hunne  dagelijckse gebeden niet te vergeten, maar  naarstig onze Zaligmaker voor hun te bidden. ‘Tot instandhouding dezer huijsjens  en tot de …. bepaalde …. aan die vrouwen  vermaken zij Hun Bouwhof tot Mourik op  …..genaamd den Haag. Er zullen zijn drie  bestuurderen, waaronder een administrateur,  deze moet ieder jaar op St. Jansdag in de  zomer voor de twee overige, en drie in de camers wonende vrouwen rekening doen.

In de periode 1599 tot 22 december 1998 is het beheer van het vermogen altijd volledig in particuliere handen geweest, al dan niet onder toezicht van het (kerkelijk) armbestuur. In de loop der jaren zijn er nog drie andere nalatenschappen aan de boedels toegevoegd. Beheer, toezicht en controle werden in die periode vooral in sociale zin vorm gegeven.

 

Vanaf 1 juli 2014 kent de stichting een nieuw bestuur, bestaande uit ...., Ronald Balvers en Jack Jansen (resp. secretaris, penningmeester en voorzitter).