De Boedels hanteert het principe dat alle maatschappelijke instanties en overheden die verantwoordelijk zijn voor zorg en uitkering (ons sociaal stelsel) hun verantwoordelijkheid nemen. De Boedels neemt die verantwoordelijkheid in geen geval ‘over’. Voor zover deze instanties geen oplossingen (meer) hebben, en mensen daardoor ongewenst ‘in de knel verkeren’ kunnen wij deze mensen eenmalig / tijdelijk te ondersteunen. De Boedels wil daartoe op ‘passende’ wijze de passende middelen beschikbaar stellen. We worden echter NIET actief in de (eerste lijns-) hulpverlening.

Hoe ziet die ondersteuning er uit?

Ondersteuning kan in materiele zin, zoals 

eenmalige gift(en), en/of verstrekkingen in natura, 
een renteloze / laagrentende lening ter overbrugging van een tijdelijke liquiditeitskrapte, 
een al dan niet renteloos (micro) krediet ter ontwikkeling van een (nieuwe) economische of sociale activiteit (zoals een bedrijf (door-) starten, een gerichte beroepsopleiding volgen e.d.). 

Ook immateriële ondersteuning is denkbaar, zoals begeleiding, coaching, advisering ter ontwikkeling van nieuw perspectief, (veelal op basis van ‘inhuur’ door derden).

Onze voorwaarden en principes daarbij.

Ondersteuning door de Boedels zal altijd aanvullend zijn op bestaande voorzieningen. De inhoudelijke beoordeling van hulpvragen laten we zoveel mogelijk aan de bestaande professionele (eerste lijns-) voorzieningen. De Boedels wil geen taken of verantwoordelijkheden overnemen van instanties, ook niet als deze aantoonbaar disfunctioneren. Wij zullen derhalve geen kosten overnemen, omdat deze moeten in onze visie ‘aan de bron’ genomen worden (dus door de bestaande maatschappelijke voorzieningen). 

De Boedels wil concrete ondersteuning bieden aan het ontwikkelen van nieuw perspectief. We proberen daarbij maximaal gebruik te maken van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van betrokkene(n). 

We proberen zoveel mogelijk lokale (waarde)ketens en verdienmodellen van samenwerkende bedrijven en instanties binnen Culemborg en de West Betuwe te koppelen, te ontwikkelen of in stand te houden. Dit volgens de principes van het maximaliseren van de rendementen van de ondersteuning door het zoeken naar slimme functie- en waardecombinaties.

De Boedels zoekt actief naar nieuwe vormen van waarde creatie in haar fondsbeheer; niet alleen op het vlak van economische waarde (het financieel rendement) maar ook maatschappelijke (de sociale impact) en duurzaamheids doelen (klimaat, energie, mobiliteit e.d.). De (brede) doelstellingen uit de statuten ‘in de sociale sfeer’ krijgen daarmee vorm en inhoud.